BullSoft-IT-uslugi-sigurnost-na-informaciata-biznes-analiz (2)

Европейско финансиране на ИКТ решения за киберсигурност

Български компании ще могат да кандидатстват за 100% европейско финансиране за ИКТ решения за информационна и киберсигурност. В началото на месец октомври 2022г. Министерството на иновациите и растежа ще приема проекти по процедура „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия“. Финансирането е по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост.

Целта на процедурата е да допринесе за ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката чрез предоставяне на безвъзмездни средства за внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на малките и средните предприятия (МСП).

Минималният размер на безвъзмездното финансиране за предприятие е в размер на 3000лв. без ДДС, а максималният -20 000лв. без ДДС.

Компании от почти всички сектори на икономиката могат да се възползват от безвъзмездните средства, с изключение на тези в областта на селско, горско и рибно стопанство, добивна промишленост, строителството, образование, социалните дейности и информационните технологии. Общият бюджет на процедурата е 30 600 000лв.

По тази схема Bullsoft може да Ви помогне както при подготовката и управлението на вашето проектно предложение, така и при предоставянето и внедряването на комплексни интелигентни решения в областта на услуги и софтуер, свързани с информационна и киберсигурност, възстановяване и бекъп на данни, изграждане на системи за архивиране, внедряване на ISO 27001 за защита на информационната сигурност, както и придобиване на необходимия за тази цел хардуер.

Европейското финансиране дава възможност на вашата компания да покрие и минималните изисквания за мрежова и киберсигурност, заложени в новата директива на ЕС за информационна сигурност NIS 2, без да се налага да инвестирате собствени средства за покриване на задължителните мерки.