Bullsoft-deeanacreates-1646981

ПОДКРЕПА ЗА СЕМЕЙНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, ТВОРЧЕСКИТЕ ИНДУСТРИИ И ЗАНАЯТИТЕ

Микро и малки семейни фирми и компании от творческите индустрии и занаятите могат да получат безвъзмездно финансиране до 150 хил. лв. за специализиран софтуер и хардуер, свързани с повишаване на  конкурентоспособността и засилване на пазарното присъствие. Мярката е част от  Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021 – 2027 г.

Кой може да кандидатства:

Микро или малки предприятия, регистрирани като търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите не по-късно от 31.12.2021 г., имат средносписъчен брой на персонала за 2023 г. от минимум един и максимум 49 души и следните отговарят на поне едно от условията:

– били са семейно предприятие през 2023 г. и към датата на обявяване на процедурата;

– основната им икономическа дейност е в секторите на творческите индустрии ;

– осигуряват дейности, включващи в Списъка на занаятите, съгласно Закона за занаятите.

Освен това, кандидатите трябва да реализират нетни приходи от продажби общо за 2021г., 2022г. и 2023 г. в размер на:

– между 30 000 лв. и 1 800 000 лв. (за микропредприятия);

– между 75 000 лв. и 7 200 000 лв. (за малки предприятия).

За какви дейности се кандидатства:

Дейност 1: Подобряване на производствения капацитет- придобиване на машини, съоръжения, инструменти, оборудване за процеса на производство, както и специализиран софтуер, осигуряващи подобряване на производствения капацитет на предприятието;

Дейност 2: Подобряване на пазарното представяне – допустимо е само създаване на нов онлайн магазин (до 10 000 лв.) за продуктите/услугите от дейността на предприятието.

Дейност 3: Подобряване на управленските, производствените и логистичните процеси в предприятията – допустими са разходите за въвеждане на ИКТ системи/модули (напр. ERP, CRM, WMS, MOM/MES и др.);

Дейност 4: Консултантски услуги за подготовка на проектното предложение по процедурата (до 3000 лв.)

КОЛКО:

Финансирането за един проект ще бъде между 15 000 и 150 000 лв., при максимум 75% съфинансиране по програма (за семейни предприятия и предприятия с основна икономическа дейност в секторите на творческите индустрии) и до 85% (за предприятия, изпълняващи дейности, включени в списъка на занаятите).

Крайният срок за кандидатстване е 16.09.2024г.

Буллсофт ЕООД може да ви помогне при доставката на специализиран софтуер /продукти на Autodesk и Archicad, ИКТ системи като ERP, CRM, BI и др., компютърно оборудване, като ви съдействаме и за подготовка и управление на проекта.

https://bullsoft-bg.com/

Изпратете запитване или се свържете с нас:

Тел.: +359896845855

+359896845858