На 10.04.2023г. Буллсофт ЕООД подписа договор за безвъзмездна финансова помощ № BG-RRP-3.004-0193-C01

На 10.04.2023г. Буллсофт ЕООД подписа договор за безвъзмездна финансова помощ № BG-RRP-3.004-0193-C01 „Технологична модернизация в предприятието“, съфинансиран от Национален план за възстановяване и устойчивост, процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“, приоритетна ос „Интелигентна индустрия“. Проектът е с продължителност от 12 месеца и е на стойност 265 441 лв., от които 132 720.50 лв. са европейско съфинансиране.

Общите цели на проекта са свързани с повишаване на ефективността на производствените процеси, постигане на по-висока производителност, намаляване на производствените разходи и оптимизация на производствената верига в Буллсофт ЕООД. Целите са насочени и към възстановяване на икономическия потенциал на компанията от периода преди COVID пандемията, създаване на условия за растеж и развитие чрез цифровизация на процесите по предоставяне на услуги с цел разширяване на дейността на дружеството.

Специфичните цели на проекта са: въвеждане на нови цифрови /ИКТ/ технологии при предоставяне на услугите по възстановяване на данни на клиенти и бекъп на информацията чрез осигуряване на интелигентно високотехнологично оборудване -Сървърна система за обработка на данни, виртуализация и съхранение на резервни копия; въвеждане на ИКТ базиран софтуер за управление на взаимоотношенията с клиенти /CRM/, който да цифровизира, автоматизира и оптимизира процесите по привличане и комуникацията с клиенти, да подобри ефективността на търговската и маркетинговата дейност на фирмата с оглед повишаване на производителността; разширяване на производствения капацитет на Буллсофт ЕООД чрез увеличаване на капацитета за предоставяне на услуги по възстановяване на данни и бекъп с около 20% за 2024г.спрямо 2021г.

Целите ще бъдат реализирани чрез осъществяване на основната дейност по проекта -„Придобиване на нови технологии с акцент върху цифровизацията на производствените процеси с оглед разширяване на производствения капацитет“, която предвижда да бъдат закупени и въведени в експлоатация следните активи: Сървърна система за обработка на данни, виртуализация и съхранение на резервни копия и CRM система.

Очакваните резултати от изпълнение на проекта са повишена ефективност на процесите по предоставяне на услуги, по-висока производителност, намаляване на производствените разходи; въведени модерни ИКТ технологии при фирмената дейност, услуги и взаимоотношения с клиенти.