Bulsoft-Logo-Outsourcing-IT-Services-Fond-Regionalno-Razvitie

10.06.2019г. Буллсофт ЕООД подписа договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.024-0372-C01

Bulsoft-Logo-Outsourcing-IT-Services-Inovacii-Konkurentosposobnost

На 10.06.2019г. Буллсофт ЕООД подписа договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.024-0372-C01 „Реализиране на аутсорсинг ИТ услуги на Буллсофт ЕООД“ по процедура BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“.

Общата стойност на проекта е 176 648.16 лв., от които 120 120.75 лв. европейско и 21 197.78 лв. национално съфинансиране.
Общата цел на проекта е насочена към насърчаване на предприемачеството чрез развитие на нови предприятия, в т.ч. Буллсофт ЕООД, в приоритетни сектори на НСНМСП 2014-2020 г. Конкретната цел на проекта е реализация на пазара на предприемаческата идея на Буллсофт ЕООД- предоставяне на аутсорсинг ИТ услуги в цялостна обработка на база данни на клиенти, в т.ч. осигуряване на информационна и киберсигурност, и регулаторна съвместимост; генериране на специализирани отчети от данни, доставени от клиенти, и бизнес анализи, използвайки ресурсите на SCM, Web и др.

Целите на проекта ще бъдат реализирани чрез дейност: ПОВЕЧЕ
1.Реализиране на пазара на предприемаческата идея, осъществена чрез етапите:
1.1. Сформиране на екип и осигуряване на офис помещение;
1.2. Разработване и внедряване на платформа за предоставяне на аутсорсинг ИТ услуги в обработка на база данни на клиенти, в т.ч. осигуряване на информационна и киберсигурност, и регулаторна съвместимост; генериране на специализирани отчети от данни, доставени от клиенти, и бизнес анализи;
1.3. Закупуване и въвеждане в експлоатация на 3 бр. преносими компютри и 1 бр. сървърна система;
1.4. Изработване на пазарни анализи и проучвания, маркетингови планове за пазарна реализация на услугите;
1.5. Създаване на интернет страница на Буллсофт ЕООД;

2. Визуализация на проекта.

  • Очакваните резултати след изпълнение на проекта са: реализирана на пазара предприемаческа идея на фирмата; нает квалифициран персонал- 4 бр. на трудов договор и създаване на устойчива заетост;
  • разработена и внедрена платформа за предоставяне на аутсорсинг ИТ услуги в обработка на бази данни на клиенти и генериране на специализирани отчети и бизнес анализи за клиенти;
  • закупени и въведени в експлоатация на 3 бр. преносими компютри и 1 бр.сървърна система, необходими за функциониране на платформата;изготвени пазарни анализи и проучвания, маркетингови планове за пазарна реализация на услугите -1 бр.;
  • създадена интернет страница на Буллсофт ЕООД;
  • изпълнени мерки по визуализация на проекта.