BullSoft-IT-uslugi-sigurnost-na-informaciata-biznes-analiz (5)

Предстоящо финансиране за бизнеса с безвъзмездни средства през 2023г.

Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“

1. Процедура „Разработване на иновации в предприятията“

Цели на процедурата: Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските

предприятия за повишаване на иновационната дейност чрез разработване на

иновации в тематичните области на ИСИС 2021 -2027;

Общ размер на БФП по процедурата: 127 млн. лв.

Планирана дата за обявяване на приема: март 2023г.

Планиран краен срок за прием на проекти: септември 2023г.

Кой може да участва?

– Съществуващи предприятия (микро, малки, средни предприятия, малки дружества със средна пазарна капитализация и големи предприятия), които са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава -членка на Европейското икономическо пространство – самостоятелно или в партньорство

Размер на безвъзмездната финансова помощ за проект:

от 50 000лв. до 500 000лв.

Максимален процент на помощта – 60%.

Какви разходи се финансират?

• Разходи за услуги;

• Разходи за оборудване и инструменти;

• Разходи за възнаграждения;

• Оперативни разходи.

Какви дейности се финансират?

– Подкрепа за вътрешна за предприятието развойна дейност/иновации в

тематичните области на ИСИС 2021-2027:

– Информатика и ИКТ:

В рамките на тематичната област приоритетни са следните подобласти:

• ИКТ подходи в машиностроене, медицина, творчески индустрии и рекреативни индустрии и кръгова и биобазирана икономика (във връзка с другите тематични области) и други;

• 3D дигитализация, визуализация и прототипиране; • интернет на нещата (IoT);

• уеб, хибридни и „native“ приложения, уеб базирани приложения за създаване и експлоатиране на нови услуги и продукти;

• повишаване на технологичния и промишлен капацитет на България и усвояване на изкуствения интелект в икономиката на страната.

– Мехатроника:

В рамките на тематичната област приоритетни са следните подобласти:

• машиностроене и приборостроене, вкл. части, компоненти и системи, с акцент върху универсална, специализирана, специална (кибер) и сервизна роботика;

• производство на базови елементи, детайли, възли и оборудване, вграждани като част от мехатронен агрегат или самостоятелно съставляващи такъв агрегат;

• проектиране, прототипиране и производство на роботизирани системи за автоматизация в т.ч. и такива с изкуствен интелект; • увеличено внедряване на роботи и автономни технологии в българската промишленост;

• насърчаване стартирането на серийно производство на български автономни роботи и системи.

– Индустрия за здравословен живот, биоикономика и биотехнологии:

В рамките на тематичната област приоритетни са следните подобласти:

• методи за устойчиво и чисто производство във веригата на доставки, съхранение, преработка, етикетиране и др.;

• производство на инструменти, оборудване, консумативи за медицинска и дентална диагностика и терапия и/или участие в наднационална производствена верига;

• медицински и лечебен туризъм с акцент върху възможностите за персонализация;

• биотехнологии с пряко приложение за здравословен начин на живот;

• въвеждане на иновативни методи в селското стопанство и рибовъдството, без използване на химически препарати за борба с вредители и торене;

• зелена/биобазирана икономика.

– Нови технологии в креативните и рекреативни индустрии:

В рамките на тематичнатата област приоритетни са следните подобласти:

• Културни и творчески индустрии, в това число: културно наследство,

сценични и визуални изкуства, архитектура, архивно дело и библиотекарство, артистично занаятчийство, аудио-визуални форми, дизайн (вкл. моден дизайн), фестивали, музика, издателска дейност, радио;

• Компютърни и мобилни приложения и игри с образователен, маркетинг и/или развлекателен характер;

• Производство на стоки и съоръжения с пряко приложение в тези сфери (напр. велосипеди, стени за катерене, ски и ски оборудване, декори, специализирана екипировка и оборудване и др.).

– Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика:

В рамките на тематичната област приоритетни са следните подобласти:

• технологии за ефективно използване на ресурсите, за намаляване съдържанието на опасни вещества, за използване на алтернативни и биобазирани суровини и материали, за удължаване живота на продуктите;

• развитие на водородните технологии: производство на водород с акцент върху зеления водород, съхранение, транспорт и използване на водорода в индустрията, енергетиката, транспорта и бита;

• иновации в областта на производството, съхранение, спестяване, ефективно разпределение и потребление на енергия.

 

Екипът на Буллсофт ЕООД е на ваше разположение за въпроси и допълнителна

информация!

Тел.: 0896845858, 0896845855

office@bullsoft-bg.com

bullsoftbg@gmail.com

www.bullsoft-bg.com

Кои сме ние?

Ивелина Борисова – експерт по управление на проекти и управител на Буллсофт ЕООД

Ивелина Борисова има 18 годишен опит в подготовката и управлението на проекти, съфинансирани от европейските фондове в България. Притежава бакалавърска степен по журналистика от СУ „Св.св. Климент Охридски“ и MBA от Cardiff Metropolitan University. Специализирала е в Сертифицираната програма за управление на европейски проекти на Американски университет в България.

От 2006 г. работи като консултант по подготовка и управление на проекти по предприсъединителните фондове – ФАР и САПАРД, а от 2007 г. по оперативните програми на България, съфинансирани от ЕС. Притежава опит в подготовката на различни по мащаб проекти както за малък и среден бизнес, така и на инвестиционни проекти за общини и държавни органи.

През 2018 г. основава и до днес управлява собствена компания за аутсорсинг на ИТ услуги – Буллсофт ЕООД, създадена по проект, финансиран по ОП „Иновации и конкурентоспособност“.