BullSoft-IT-uslugi-sigurnost-na-informaciata-biznes-analiz (4)

Предстоящо обучение по киберсигурност – 27.04.2023

СПЕЦИАЛИЗИРАНО ИНФОРМАЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БИЗНЕСА, АДМИНИСТРАЦИЯТА И НА ЛИЦАТА, ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ОТ ПРОЦЕСА ПО ВЪВЕЖДАНЕ НА THE NETWORK AND INFORMATION SECURITY DIRECTIVE (NIS 2 Directive)

Предизвикателства при въвеждането на новите евро регулации и рисковете пред потребителите.

Дата: 27.04.2023 г.

Място/начин на провеждане: Дистанционно

Начало: 9.30

Край: 12.30

Лектор: инж. Марио Миладинов – Председател на Контролния съвет на Българския институт за стандартизация, консултант, преподавател и водещ одитор БДС EN ISO/IEC 27001, БДС ISO/IEC 20000 и БДС EN ISO 9001.

 

 1. NIS 2 Directive – какво ново в полето на киберсигурността на европейско ниво ?
  • Обхват на Директивата и сфери на приложение
  • Задължения на субектите – реакция при инциденти, непрекъсваемост на бизнеса, криптиране, сертифициране, обучение и т.н.
  • Докладване на инциденти – ранно предупреждение, уведомление, междинен и окончателен доклад. Национален екип за реагиране при инциденти с компютърната сигурност (CSIRT).
  • Правоприлагане и санкции – проверки на място, обиски, одити на сигурността и т.н.
 1. Предизвикателства при въвеждането на новите регулации и рискове пред потребителите.
  • Какви са основните изисквания на директивата NIS 2?
  • Кои проблеми решава?
  • Мерки и механизми за управление на рисковете за киберсигурността.
 1. Класификация на субектите в контекста на новите изисквания в Директивата
  • Разширяване на обхвата на субектите в зависимост от това доколко те са критични за икономиката и обществото ( Директива CER ).
  • Важни организации (доставчици на цифрови услуги).
  • Организации от съществено значение.
 1. Създаване на мрежа на ЕС за връзка при киберкризи (EU CyCLONe)
  • Подпомагане на националните екипи ( CSIRTs )
  • Съдействие при управлението на широкомащабни инциденти в киберсигурността
 1. Националното законодателство и интегриране на изискванията на NIS
  • Директива (ЕС) 2016/1148 (NIS 1 Directive) се отменя, считано от 18.10.2024 г.
  • Определяне на техническите и методологическите изисквания за важните субекти.
  • Списък на важните и съществените субекти.
  • Партньорски проверки.
  • Редовно обучение на мениджъри и служители за придобиване на знания и умения за управление на киберсигурността.
  • Мерки/механизми за управление на рисковете в киберсигурността.
 1. Технически изисквания и взаимообвързаност по оста NIS 2 – GDPR – EN ISO/IEC 27001 и EN ISO Хармонизирани европейски стандарти за киберсигурност в контекста на въвеждане на NIS 2.
  • GDPR General Data Protection Regulation [Regulation (EU) 2016/679]
  • БДС EN ISO/IEC 27001:2022 – Сигурност на информацията, киберсигурност и защита на поверителността. Системи за управление на сигурността на информацията. Изисквания.
  • БДС EN ISO 22301 – Сигурност и устойчивост. Системи за управление на непрекъснатостта на дейността. Изисквания.
  • БДС EN ISO/IEC 27701 – Методи за сигурност. Допълнение към ISO/IEC 27001 и ISO/IEC 27002 за управление на неприкосновеността на информацията. Изисквания и указания.
  • Други приложими стандарти за изпълнение на изискванията на NIS 2.
 1. Преходни периоди за адаптиране на системите за управление на сигурността към новите изисквания.
 2. Цена на обучението – 145 лв. без ДДС.

 

 

Събитието е предназначено и ще бъде от полза за представители на бизнеса и публичния сектор, които обработват и съхраняват лични данни и данни за клиенти, контрагенти, партньори, както и такива, които работят в сферата на консултиране, прилагане, ръководство и/или сертифициране на системи за управление на сигурността на информацията в съответствие с изискванията на международните стандарти от сериите EN ISO/IEC 27000 и ISO/IEC  20000.

 

Специализираното информационно събитие се организира от Буллсофт ЕООД за потребители, партньори и клиенти, които проявяват интерес към новостите, предизвикателствата и  проблематиката при въвеждането на NIS 2 в реалните условия на Република България.

 

За контакти и запитвания:

phone.: (+359) 896 845 858, (+359) 896 845 855

e-mail: office@bullsoft-bg.com ; bullsoftbg@gmail.com

Web: www.bullsoft-bg.com

 

 

Данни за фактура/Физическо лице