Light bulb with drawing graph

Приемът за иновативни проекти започва през март 2023г.

Предстои отваряне на процедурата „Разработване на иновации в предприятията“ от програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“

Очакваната от бизнеса процедура за разработване на иновации предстои да отвори през месец март 2023г. Тя е с общ размер на безвъзмездните средства от 127 млн.лв. и е част от планираните мерки за първите 6 месеца на годината по новата Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“, съфинансирана от ЕС.

Микро, малки, средни и големи предприятия ще могат да кандидатстват за безвъзмездни средства от 50 000 до 500 000лв., като процентът на помощта достига 60% от проектите. Финансирането е насочено към дейности, свързани с вътрешна за предприятията развойна дейност/иновации в тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2021-2027 /ИСИС/, като разходите, които ще се покриват са тези за услуги, за оборудване и инструменти; за възнаграждения; оперативни разходи.

За периода 2021-2027г. тематичните области в ИСИС са със следния обхват: Информатика и ИКТ, Мехатроника; Индустрия за здравословен живот, биоикономика и биотехнологии; Нови технологии в креативните и рекреативни индустрии; Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика.

За повече информация, свържете с нашия екип!