ПОДКРЕПА ЗА СЕМЕЙНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, ТВОРЧЕСКИТЕ ИНДУСТРИИ И ЗАНАЯТИТЕ

Микро и малки семейни фирми и компании от творческите индустрии и занаятите могат да получат безвъзмездно финансиране до 150 хил. лв. за специализиран софтуер и хардуер, свързани с повишаване на  конкурентоспособността и засилване на пазарното присъствие. Мярката е част от  Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021 – 2027 г.

Кой може да кандидатства:

Микро или малки предприятия, регистрирани като търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите не по-късно от 31.12.2021 г., имат средносписъчен брой на персонала за 2023 г. от минимум един и максимум 49 души и следните отговарят на поне едно от условията:

– били са семейно предприятие през 2023 г. и към датата на обявяване на процедурата;

– основната им икономическа дейност е в секторите на творческите индустрии ;

– осигуряват дейности, включващи в Списъка на занаятите, съгласно Закона за занаятите.

Освен това, кандидатите трябва да реализират нетни приходи от продажби общо за 2021г., 2022г. и 2023 г. в размер на:

– между 30 000 лв. и 1 800 000 лв. (за микропредприятия);

– между 75 000 лв. и 7 200 000 лв. (за малки предприятия).

За какви дейности се кандидатства:

Дейност 1: Подобряване на производствения капацитет- придобиване на машини, съоръжения, инструменти, оборудване за процеса на производство, както и специализиран софтуер, осигуряващи подобряване на производствения капацитет на предприятието;

Дейност 2: Подобряване на пазарното представяне – допустимо е само създаване на нов онлайн магазин (до 10 000 лв.) за продуктите/услугите от дейността на предприятието.

Дейност 3: Подобряване на управленските, производствените и логистичните процеси в предприятията – допустими са разходите за въвеждане на ИКТ системи/модули (напр. ERP, CRM, WMS, MOM/MES и др.);

Дейност 4: Консултантски услуги за подготовка на проектното предложение по процедурата (до 3000 лв.)

КОЛКО:

Финансирането за един проект ще бъде между 15 000 и 150 000 лв., при максимум 75% съфинансиране по програма (за семейни предприятия и предприятия с основна икономическа дейност в секторите на творческите индустрии) и до 85% (за предприятия, изпълняващи дейности, включени в списъка на занаятите).

Крайният срок за кандидатстване е 16.09.2024г.

Буллсофт ЕООД може да ви помогне при доставката на специализиран софтуер /продукти на Autodesk и Archicad, ИКТ системи като ERP, CRM, BI и др., компютърно оборудване, като ви съдействаме и за подготовка и управление на проекта.

https://bullsoft-bg.com/

Изпратете запитване или се свържете с нас:

Тел.: +359896845855

+359896845858

„Разработване на иновации в предприятията“

На 15.01.2024 г. стартира процедура за подбор на проектни предложения BG16RFPR001-1.001 „Разработване на иновации в предприятията“ по ОП „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“, чрез която българските МСП ще получат финансиране за развитие и засилване на капацитета за научни изследвания и иновации и на внедряването на модерни технологии.

Ще се финансира разработването на иновации съгласно ИСИС 2021-2027 г. в пет тематични области, в които България разполага с конкурентно предимство и капацитет за интелигентна специализация и следва да насочи своите усилия към тяхното ускорено развитие:
1) Тематична област “Информатика и ИКТ”;
2) Тематична област “Мехатроника и микроелектроника”;
3) Тематична област “Индустрии за здравословен живот, биоикономика и биотехнологии”;
4) Тематична област “Нови технологии в креативни и рекреативни индустрии”;
5) Тематична област “Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика”.

В рамките на тематична област „Информатика и ИКТ“ се включват следните приоритетни подобласти:
– ИКТ-базирани услуги и системи; ИКТ подходи в машиностроене, медицина и творчески индустрии и рекреативни индустрии, кръгова и биобазирана икономика, туризъм (във връзка с другите тематични области), вкл. дигитализация на културно-историческо наследство, развлекателни и образователни игри, теле-медицина и теле-грижа и “вградени технологии”;
– 3D дигитализация, визуализация и прототипиране;
– Интернет на нещата (IoT);
– Изкуствен интелект и повишаване на промишления и технологичен капацитет в усвояване на изкуствения интелект;
– големи/свързани данни, геопространствени данни, анализ на данни, обработка на данни (Data processing, Small data science), инструментариум за работа с данни, споделяне, обмен, използване и повторно използване на данни, облачни изчисления (Big Data, Grid and Cloud Technologies), модели за предвиждане, основани на данни; симулация, моделиране и цифрови близнаци;
– комуникационни мрежи, включително безжични сензорни мрежи и безжична комуникация/управление;
– киберфизически системи и цифрови двойници; киберсигурност;
– блокчейн технологии;
– системи и услуги в сферата на финтех;
– технологии за човеко-машинно взаимодействие (Interaction technologies);
– интернет услуги; софтуер като услуга, innovation-as-a-service и everything-as-a-service (SaaS, IaaS и XaaS) и архитектура на услугата; уеб, хибридни и „native“ приложения, уеб базирани приложения за създаване и експлоатиране на нови услуги и продукти;
– производства, включително Fabless, особено на създадени в България продукти, устройства и системи.

ВАЖНО: С оглед на постигане на целите на процедурата, ще бъдат финансирани САМО проекти, разработващи продуктова иновация или иновация в бизнес процесите, насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги!

Допустимите разходи ще са за възнаграждения, за външни услуги, необходими за разработването на иновацията, разходи за амортизация на сгради, помещения, ДМА и ДНА, външни услуги, разходи за материали и консумативи, като безвъзмездното финансиране е до 60 % от стойността на проектното предложение.

BullSoft предлага нещо повече от аутсорсинг на IT услуги – ние можем да изготвим бизнес анализи по финансови и други параметри на Вашата фирма за допустимост при кандидатстване, да Ви съдействаме при формиране на проектната идея, описание на дейностите, както и при самото изпълнение на проектното предложение.

Свържете се с нас: office@bullsoft-bg.com, bullsoftbg@gmail.com

 

ОП „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“

През 2024 г. ще стартира процедура по ОП „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“, чрез която българските МСП ще получат финансиране за внедряване на нови технологии в областта на Индустрия 4.0.

Ще се финансира внедряването в МСП на технологии от Индустрия 4.0, осигуряване на киберсигурност и поверителност на данните, както и повишаването на дигиталните умения на служителите. По процедурата ще могат да се внедряват и стандарти в областта на Индустрия 4.0.

Допустимите разходи ще са за оборудване, машини, съоръжения, софтуер и стандартизация и външни услуги, като безвъзмездното финансиране е до 500 000 лв.

BullSoft е насреща с готови и умни решения на водещи световни компании за Вашия бизнес, базирани на AI и блокчейн технологии.

BullSoft предлага нещо повече от аутсорсинг на IT услуги – ние можем да изготвим бизнес анализи по финансови и други параметри на Вашата фирма за кандидатстване, одобрение и успешно изпълнение на проекти.

Свържете се с нас: office@bullsoft-bg.com, bullsoftbg@gmail.com

 

Киберсигурност за устойчив бизнес: нови регулации на ЕС и добри практики

Уважаеми дами и господа,

Ние, от Bullsoft, заедно с нашия партньор Acronis, Ви каним на уебинар на 23.11.2023г. от 10.00 до 11.30ч. Темата е: „Киберсигурност за устойчив бизнес: нови регулации на ЕС и добри практики“.

След пандемията киберпространството се промени драстично, като по-голямата част от бизнесите вече зависят от интернет. Кибератаките стават все по-често явление, като след 2020г. са нараснали с близо 600% . Престъпниците в мрежата стават все по-изобретателни, в това число и в България, където се увеличава броя на хората и компаниите, с изтекли и загубени данни, причинени от външна намеса. Това може да доведе както до сериозни финансови и организационни последици за всеки бизнес, така и до загуба на доверие от клиенти. На практика всяко устройство, свързано с интернет може да бъде хакнато.

В отговор на нарастващите предизвикателства в дигиталното пространство в началото на 2023г. ЕК прие нова директива за киберсигурност NIS2, която всички държави членки трябва да приложат в своето законодателство.

По време на уебинара ще отговорим на въпросите:

Как новата директива укрепва киберсигурността?

Какво изисква новата директива от бизнеса?

Какви санкции се предвиждат за собствениците на фирми, ако не покрият минималните критерии за киберсигурност?

Как да постигнете максимална защита на данните и да покриете новите регулации  на ЕС за киберсигурност:  добри практики;

Какви са добрите практики при изграждане на мрежова инфраструктура с цел
покриване на новите правила на ЕС за кибер и мрежова сигурност NIS 2?

Програма:

10.00. Откриване – Bullsoft Ltd.

10.05 – 10.25ч.: Директивата за киберсигурност NIS 2 и новите предизвикателства за бизнеса, Евгени Борисов, Bullsoft

10.30-10.50 – Как да постигнете максимална защита на данните и да покриете новите регулации  на ЕС за киберсигурност:  добри практики с Acronis Cyber Protect Cloud“, Траян Димитров, Акаунт мениджър в Акронис

10.50 -11.10ч. „Добри практики при изграждане на мрежова инфраструктура с цел
покриване на новите правила на ЕС за кибер и мрежова сигурност NIS 2“, Любомир Миланов, Bullsoft

11.10 -11.30 – Въпроси и отговори

Участието в уебинара е безплатно и важи след предварителна онлайн регистрация тук.  На посочения от Вас e-mail ще Ви предоставим безплатен онлайн достъп до събитието.

Ще се радваме на Вашето участие.

При въпроси оставаме на разположение.

За заявяване на участие, моля попълнете формата по- долу.

 

Меморандум за сътрудничествоСтоличната общинска агенция за приватизация и инвестиции (Инвест София) подписа меморандум за сътрудничество с “Булсофт” ЕООД.Столичната компания ще съдейства Инвест София в предоставянето на безплатни услуги при запитвания от инвеститори за възможностите за бизнес в града.

Меморандумът беше подписан на среща между главния изпълнителен директор на Инвест София д-р Мария Христова и Ивелина Борисова, управител на “Булсофт” ЕООД. Компанията предоставя иновативни и надеждни аутсорсинг ИТ услуги в отговор на бързоразвиващия се дигитален свят и произтичащите от това нови потребности и изисквания.
Дружеството е пълноправен член на Британско-българската бизнес асоциация и Германо-българската индустриално-търговска камара.
Експертизата на “Булсофт” ЕООД включва възстановяване на данни и бекъп на информационни системи, документи, файлове, дигитализация на документен архив, защитен чрез КЕП от Evrotrust, информационна сигурност и покриване на изискванията на GDPR и новата директива NIS2 за кибер и мрежова сигурност, бизнес анализи при кандидатстване по европейски проекти и др.

Фирмата ще съдейства на Инвест София при инвестиционни запитвания, като предоставя следните про боно услуги:

– GAP анализ и оценка на текущото ниво на съответствие на организацията с регулаторните изисквания в областта на защита на личните данни, информационна и кибер сигурност като GDPR, NIS2 и ISO2 7001:2013;
– Първоначална консултация, свързана с възможностите за кандидатстване на съответната компания за европейско грантово финансиране и оценка на нейния капацитет.

За контакти и запитвания:

phone.: (+359) 896 845 858, (+359) 896 845 855

e-mail: office@bullsoft-bg.com ; bullsoftbg@gmail.com

Web: www.bullsoft-bg.com

 

 

Данни за фактура/Физическо лице

Предстоящо обучение по киберсигурност – 27.04.2023

СПЕЦИАЛИЗИРАНО ИНФОРМАЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БИЗНЕСА, АДМИНИСТРАЦИЯТА И НА ЛИЦАТА, ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ОТ ПРОЦЕСА ПО ВЪВЕЖДАНЕ НА THE NETWORK AND INFORMATION SECURITY DIRECTIVE (NIS 2 Directive)

Предизвикателства при въвеждането на новите евро регулации и рисковете пред потребителите.

Дата: 27.04.2023 г.

Място/начин на провеждане: Дистанционно

Начало: 9.30

Край: 12.30

Лектор: инж. Марио Миладинов – Председател на Контролния съвет на Българския институт за стандартизация, консултант, преподавател и водещ одитор БДС EN ISO/IEC 27001, БДС ISO/IEC 20000 и БДС EN ISO 9001.

 

 1. NIS 2 Directive – какво ново в полето на киберсигурността на европейско ниво ?
  • Обхват на Директивата и сфери на приложение
  • Задължения на субектите – реакция при инциденти, непрекъсваемост на бизнеса, криптиране, сертифициране, обучение и т.н.
  • Докладване на инциденти – ранно предупреждение, уведомление, междинен и окончателен доклад. Национален екип за реагиране при инциденти с компютърната сигурност (CSIRT).
  • Правоприлагане и санкции – проверки на място, обиски, одити на сигурността и т.н.
 1. Предизвикателства при въвеждането на новите регулации и рискове пред потребителите.
  • Какви са основните изисквания на директивата NIS 2?
  • Кои проблеми решава?
  • Мерки и механизми за управление на рисковете за киберсигурността.
 1. Класификация на субектите в контекста на новите изисквания в Директивата
  • Разширяване на обхвата на субектите в зависимост от това доколко те са критични за икономиката и обществото ( Директива CER ).
  • Важни организации (доставчици на цифрови услуги).
  • Организации от съществено значение.
 1. Създаване на мрежа на ЕС за връзка при киберкризи (EU CyCLONe)
  • Подпомагане на националните екипи ( CSIRTs )
  • Съдействие при управлението на широкомащабни инциденти в киберсигурността
 1. Националното законодателство и интегриране на изискванията на NIS
  • Директива (ЕС) 2016/1148 (NIS 1 Directive) се отменя, считано от 18.10.2024 г.
  • Определяне на техническите и методологическите изисквания за важните субекти.
  • Списък на важните и съществените субекти.
  • Партньорски проверки.
  • Редовно обучение на мениджъри и служители за придобиване на знания и умения за управление на киберсигурността.
  • Мерки/механизми за управление на рисковете в киберсигурността.
 1. Технически изисквания и взаимообвързаност по оста NIS 2 – GDPR – EN ISO/IEC 27001 и EN ISO Хармонизирани европейски стандарти за киберсигурност в контекста на въвеждане на NIS 2.
  • GDPR General Data Protection Regulation [Regulation (EU) 2016/679]
  • БДС EN ISO/IEC 27001:2022 – Сигурност на информацията, киберсигурност и защита на поверителността. Системи за управление на сигурността на информацията. Изисквания.
  • БДС EN ISO 22301 – Сигурност и устойчивост. Системи за управление на непрекъснатостта на дейността. Изисквания.
  • БДС EN ISO/IEC 27701 – Методи за сигурност. Допълнение към ISO/IEC 27001 и ISO/IEC 27002 за управление на неприкосновеността на информацията. Изисквания и указания.
  • Други приложими стандарти за изпълнение на изискванията на NIS 2.
 1. Преходни периоди за адаптиране на системите за управление на сигурността към новите изисквания.
 2. Цена на обучението – 145 лв. без ДДС.

 

 

Събитието е предназначено и ще бъде от полза за представители на бизнеса и публичния сектор, които обработват и съхраняват лични данни и данни за клиенти, контрагенти, партньори, както и такива, които работят в сферата на консултиране, прилагане, ръководство и/или сертифициране на системи за управление на сигурността на информацията в съответствие с изискванията на международните стандарти от сериите EN ISO/IEC 27000 и ISO/IEC  20000.

 

Специализираното информационно събитие се организира от Буллсофт ЕООД за потребители, партньори и клиенти, които проявяват интерес към новостите, предизвикателствата и  проблематиката при въвеждането на NIS 2 в реалните условия на Република България.

 

За контакти и запитвания:

phone.: (+359) 896 845 858, (+359) 896 845 855

e-mail: office@bullsoft-bg.com ; bullsoftbg@gmail.com

Web: www.bullsoft-bg.com

 

 

Данни за фактура/Физическо лице

Буллсофт ЕООД и Глюкит ЕООД

Буллсофт ЕООД и Глюкит ЕООД подписаха договор за партньорство в областта на IT технологиите. Те обединяват усилия и капацитет с цел излизане на нови пазари, предлагайки иновативни решения и технологии в сферата на киберсигурността, защита на данни, управление на мрежова инфраструктура, дигитализация и изкуствен интелект. Екипът на Глюкит ЕООД ще подпомага клиентите на Буллсофт ЕООД при разработване и внедряване на блокчейн технологии и AI по предстоящите схеми на Програма „КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ И ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА“.

Кибер сигурност за бизнеса 2023

Уважаеми дами и господа,

Ние, от Bullsoft, заедно с нашия партньор Acronis, Ви каним на семинар на 05.04.2023г. от 9.30 до 12.10ч. Темата е „Киберсигурност за бизнеса 2023 – новите предизвикателства“.

В днешно време информацията е сред най-ценните активи на всяка компания. Защитата на фирмените данни е ключов момент, тъй като загубата им, причинена от човешки грешки или външна намеса, може до доведе както до сериозни финансови и организационни последици за всеки бизнес, така и до загуба на доверие от клиенти. На практика всяко устройство, свързано с интернет може да бъде хакнато.

Колко важни са всъщност данните обаче, често става ясно едва когато те липсват.

В началото на 2023г. ЕК прие нова директива за киберсигурност NIS2, която всички държави членки трябва да приложат в своето законодателство. По време на събитието ще отговорим и на въпросите:

Какво изисква новата директива от бизнеса?

Какви санкции се предвиждат за собствениците на фирми, ако не покрият минималните критерии за киберсигурност?

Как професионално да защитите и възстановявате фирмената си информация, и тази на клиентите ви с решение, базирано на изкуствен интелект като Acronis Cyber Protect Cloud?

Каква е добавената стойност за бизнеса ви, ако ползвате професионално изграден център за данни?

Как бизнесът ви да бъде устойчив в новата дигитална реалност?

Програма:

*09:30ч.  Регистрация  на участниците
*10:00ч. Откриване.
*10:05ч.-10:15ч. Кои сме ние?  Иван Дудин, Регионален
търговски директор в Аcronis
*10:15ч.-10:45ч. Защо имаме нужда от киберзащита? Слав Умленов,
Акаунт Мениджър в Акронис
*10:45ч.-11:00ч.)* Кои сме ние? Ивелина Борисова, Управител Bullsoft 

 *11:00ч.-11:20ч. Кафе пауза
*11:20ч.-11:35ч. Необходимостта на бизнеса от защита на данните и киберзащита.
Слав Умленов, Акаунт Мениджър в Аcronis
*11:35ч – Директивата за киберсигурност NIS 2 и новите предизвикателства за бизнеса, Евгени Борисов, Bullsoft
* 11:55ч. – Въпроси и отговори
*12:10ч. – Закриване

Адрес: София, „Г.М.Димитров“ 59, NV Tower, Офис Акронис

Работен език: български

Участието е безплатно и важи след предварителна онлайн регистрация тук

Ще се радваме на Вашето участие.

При въпроси оставаме на разположение.

За заявяване на участие, моля попълнете формата по- долу.

БУЛЛСОФТ ЕООД стана пълноправен член на Британско-българската бизнес асоциация

От месец февруари 2023г. Bullsoft е член на Британско-българската бизнес асоциация.

Read more

Предстоящо финансиране за бизнеса с безвъзмездни средства през 2023г.

Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“

Read more