Tag Archive for: Иновации и Конкурентоспособност

ПОДКРЕПА ЗА СЕМЕЙНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, ТВОРЧЕСКИТЕ ИНДУСТРИИ И ЗАНАЯТИТЕ

Микро и малки семейни фирми и компании от творческите индустрии и занаятите могат да получат безвъзмездно финансиране до 150 хил. лв. за специализиран софтуер и хардуер, свързани с повишаване на  конкурентоспособността и засилване на пазарното присъствие. Мярката е част от  Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021 – 2027 г.

Кой може да кандидатства:

Микро или малки предприятия, регистрирани като търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите не по-късно от 31.12.2021 г., имат средносписъчен брой на персонала за 2023 г. от минимум един и максимум 49 души и следните отговарят на поне едно от условията:

– били са семейно предприятие през 2023 г. и към датата на обявяване на процедурата;

– основната им икономическа дейност е в секторите на творческите индустрии ;

– осигуряват дейности, включващи в Списъка на занаятите, съгласно Закона за занаятите.

Освен това, кандидатите трябва да реализират нетни приходи от продажби общо за 2021г., 2022г. и 2023 г. в размер на:

– между 30 000 лв. и 1 800 000 лв. (за микропредприятия);

– между 75 000 лв. и 7 200 000 лв. (за малки предприятия).

За какви дейности се кандидатства:

Дейност 1: Подобряване на производствения капацитет- придобиване на машини, съоръжения, инструменти, оборудване за процеса на производство, както и специализиран софтуер, осигуряващи подобряване на производствения капацитет на предприятието;

Дейност 2: Подобряване на пазарното представяне – допустимо е само създаване на нов онлайн магазин (до 10 000 лв.) за продуктите/услугите от дейността на предприятието.

Дейност 3: Подобряване на управленските, производствените и логистичните процеси в предприятията – допустими са разходите за въвеждане на ИКТ системи/модули (напр. ERP, CRM, WMS, MOM/MES и др.);

Дейност 4: Консултантски услуги за подготовка на проектното предложение по процедурата (до 3000 лв.)

КОЛКО:

Финансирането за един проект ще бъде между 15 000 и 150 000 лв., при максимум 75% съфинансиране по програма (за семейни предприятия и предприятия с основна икономическа дейност в секторите на творческите индустрии) и до 85% (за предприятия, изпълняващи дейности, включени в списъка на занаятите).

Крайният срок за кандидатстване е 16.09.2024г.

Буллсофт ЕООД може да ви помогне при доставката на специализиран софтуер /продукти на Autodesk и Archicad, ИКТ системи като ERP, CRM, BI и др., компютърно оборудване, като ви съдействаме и за подготовка и управление на проекта.

https://bullsoft-bg.com/

Изпратете запитване или се свържете с нас:

Тел.: +359896845855

+359896845858

„Разработване на иновации в предприятията“

На 15.01.2024 г. стартира процедура за подбор на проектни предложения BG16RFPR001-1.001 „Разработване на иновации в предприятията“ по ОП „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“, чрез която българските МСП ще получат финансиране за развитие и засилване на капацитета за научни изследвания и иновации и на внедряването на модерни технологии.

Ще се финансира разработването на иновации съгласно ИСИС 2021-2027 г. в пет тематични области, в които България разполага с конкурентно предимство и капацитет за интелигентна специализация и следва да насочи своите усилия към тяхното ускорено развитие:
1) Тематична област “Информатика и ИКТ”;
2) Тематична област “Мехатроника и микроелектроника”;
3) Тематична област “Индустрии за здравословен живот, биоикономика и биотехнологии”;
4) Тематична област “Нови технологии в креативни и рекреативни индустрии”;
5) Тематична област “Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика”.

В рамките на тематична област „Информатика и ИКТ“ се включват следните приоритетни подобласти:
– ИКТ-базирани услуги и системи; ИКТ подходи в машиностроене, медицина и творчески индустрии и рекреативни индустрии, кръгова и биобазирана икономика, туризъм (във връзка с другите тематични области), вкл. дигитализация на културно-историческо наследство, развлекателни и образователни игри, теле-медицина и теле-грижа и “вградени технологии”;
– 3D дигитализация, визуализация и прототипиране;
– Интернет на нещата (IoT);
– Изкуствен интелект и повишаване на промишления и технологичен капацитет в усвояване на изкуствения интелект;
– големи/свързани данни, геопространствени данни, анализ на данни, обработка на данни (Data processing, Small data science), инструментариум за работа с данни, споделяне, обмен, използване и повторно използване на данни, облачни изчисления (Big Data, Grid and Cloud Technologies), модели за предвиждане, основани на данни; симулация, моделиране и цифрови близнаци;
– комуникационни мрежи, включително безжични сензорни мрежи и безжична комуникация/управление;
– киберфизически системи и цифрови двойници; киберсигурност;
– блокчейн технологии;
– системи и услуги в сферата на финтех;
– технологии за човеко-машинно взаимодействие (Interaction technologies);
– интернет услуги; софтуер като услуга, innovation-as-a-service и everything-as-a-service (SaaS, IaaS и XaaS) и архитектура на услугата; уеб, хибридни и „native“ приложения, уеб базирани приложения за създаване и експлоатиране на нови услуги и продукти;
– производства, включително Fabless, особено на създадени в България продукти, устройства и системи.

ВАЖНО: С оглед на постигане на целите на процедурата, ще бъдат финансирани САМО проекти, разработващи продуктова иновация или иновация в бизнес процесите, насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги!

Допустимите разходи ще са за възнаграждения, за външни услуги, необходими за разработването на иновацията, разходи за амортизация на сгради, помещения, ДМА и ДНА, външни услуги, разходи за материали и консумативи, като безвъзмездното финансиране е до 60 % от стойността на проектното предложение.

BullSoft предлага нещо повече от аутсорсинг на IT услуги – ние можем да изготвим бизнес анализи по финансови и други параметри на Вашата фирма за допустимост при кандидатстване, да Ви съдействаме при формиране на проектната идея, описание на дейностите, както и при самото изпълнение на проектното предложение.

Свържете се с нас: office@bullsoft-bg.com, bullsoftbg@gmail.com

 

ОП „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“

През 2024 г. ще стартира процедура по ОП „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“, чрез която българските МСП ще получат финансиране за внедряване на нови технологии в областта на Индустрия 4.0.

Ще се финансира внедряването в МСП на технологии от Индустрия 4.0, осигуряване на киберсигурност и поверителност на данните, както и повишаването на дигиталните умения на служителите. По процедурата ще могат да се внедряват и стандарти в областта на Индустрия 4.0.

Допустимите разходи ще са за оборудване, машини, съоръжения, софтуер и стандартизация и външни услуги, като безвъзмездното финансиране е до 500 000 лв.

BullSoft е насреща с готови и умни решения на водещи световни компании за Вашия бизнес, базирани на AI и блокчейн технологии.

BullSoft предлага нещо повече от аутсорсинг на IT услуги – ние можем да изготвим бизнес анализи по финансови и други параметри на Вашата фирма за кандидатстване, одобрение и успешно изпълнение на проекти.

Свържете се с нас: office@bullsoft-bg.com, bullsoftbg@gmail.com

 

Влиза в сила нова Директива NIS2

Очаква се скоро да бъде приета новата европейска директива за мрежова и информационна сигурност NIS2.
Тя ще наследи съществуващата директива NIS от 2018 г., но с разширен обхват и нови санкции. Това е най-големия проект на EU за защита от кибератаки.

Read more

Tag Archive for: Иновации и Конкурентоспособност